2021

          

Still milky_tune #2.
Acrylic on polyester fablic
55.5cm × 68cm
21.8″ × 26.7″
Photo by Tomas Svab

          

          

Still milky_tune #1.
Acrylic on canvas
63.5cm × 60cm
25″ × 23.6″
Photo by Tomas Svab

          

          

Just hearts, NE town #10
Acrylic on polyester fablic
160cm × 295cm
62.9″ × 116.1″
Photo by Takeru Koroda, courtesy of Kyoto City University of Arts

          

          

Just Hearts, NE town #11.
Acrylic on polyester fablic
133cm × 184cm
52.3″ × 72.4″
Photo by Tomas Svab

          

          

Just Hearts, NE town #12.
Acrylic on polyester fablic
133cm × 184cm
52.3″ × 72.4″
Photo by Tomas Svab

          

          

Just hearts, NE town #13
Acrylic on polyester fablic
186cm ×146cm
73.2″ × 57.4″
Photo by Takeru Koroda, courtesy of Kyoto City University of Arts